Alternate Text
Vill du sälja bilen? Hos oss är det gratis, du behåller din bil under tiden och slipper prutare.
Önskar du hjälp?

Kontakta oss nedan,

vi hjälper dig gärna!

Alternate Text
Vill du köpa bil?
Provkörd av proffs och testad på
190 punkter - med 2 års garanti
Önskar du hjälp?

Kontakta oss nedan,

vi hjälper dig gärna!

Felaktiga inloggningsuppgifter.

Användarvillkor

1. ALLMÄNT

1.1 Garantibil Sverige AB, org. nr 556905-5279, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm (”Garantibil”) tillhandahåller en e-handelsplats under domännamnet www.garantibil.se (”Webbplatsen”), där på Webbplatsen registrerade privatpersoner och näringsidkare (”Säljare”) kan sälja motorfordon som uppfyller vissa bestämda kriterier (”Fordon”) till på Webbplatsen registrerade privatpersoner och näringsidkare (”Köpare”) via ett auktionsförfarande. Privatpersoner och näringsidkare som är registrerade på Webbplatsen kallas nedan ”Användare”.

1.2 Dessa användarvillkor (”Villkoren”), de övriga villkor som publiceras på Webbplatsen samt de villkor som i vissa fall skickas separat till Användare är tillämpliga vid Användares användning av Webbplatsen och vid köp och försäljning av produkter och tjänster via Webbplatsen. Dessa Villkor kompletteras även av särskilda villkor om Köparen finansierar köp av Fordon genom Garantibils finansieringspartner MyMoney Europe AB. På www.mymoney.se kan du läsa mer om villkor m.m. gällande finansiering.

1.3 Genom att registrera dig på Webbplatsen godkänner du Villkoren och förbinder dig att följa dem. Det är därför viktigt att du läser igenom avtalstexten nedan noggrant samt även i övrigt tar del av den information som ges på Webbplatsen. Vi rekommenderar dig även att skriva ut en kopia av Villkoren. Du måste signera Villkoren med e-legitimation inför publicering och försäljning av Fordon enligt punkten 6 nedan. Krav på signering med e-legitimation kan även förekomma i samband med köp av Fordon. Om e-legitimation saknas kan legitimering och signering genomföras genom legitimering vid testtillfället eller manuellt med hjälp av Garantibils kundservice, i enlighet med tillämpliga rutiner för detta. Om du har några frågor eller behöver assistans får du gärna vända dig till vår kundservice via e-post kundservice@garantibil.se eller telefon 018-800 80 70.

2. ANVÄNDARE

2.1 Köp eller försäljning av Fordon kan endast ske efter registrering på Webbplatsen.

2.2 Både fysiska personer över 18 år och juridiska personer kan bli registrerade på Webbplatsen. Fysisk eller juridisk person får endast ha en Användare registrerad på Webbplatsen. Om du registrerar en juridisk person intygar du att du har behörighet och befogenhet att företräda och binda den juridiska personen. På Garantibils begäran är du skyldig att tillhandahålla fullmakt som visar din rätt att binda den juridiska personen.

2.3 Registrering sker genom att du skapar ett konto på Webbplatsen. För att aktivera kontot måste du verifiera din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer genom att svara på de meddelanden som Garantibil skickar till den uppgivna e-postadressen och telefonnumret. Efter aktivering av kontot sker inloggning på Webbplatsen med hjälp av ditt användarnamn och lösenord.

2.4 Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord hålls hemliga och inte kommer till utomståendes kännedom. Om du blir av med ditt användarnamn och/eller lösenord ska detta genast anmälas till Garantibils kundservice.

2.5 Användare har inte rätt att överlåta eller låta annan använda dennes inloggningsuppgifter och ansvarar för alla handlingar som vidtas med användande härav. Vidare har Användare endast rätt att använda Webbplatsen i eget namn och för egen räkning. Användare ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering är korrekta och fullständiga.

3. FORDON

Fordon får vid försäljningen vara högst 10 år gammalt och ha gått som mest 20 000 mil för att få säljas av Användare på Webbplatsen. Fordon ska från det att test bokas enligt punkten 4 nedan och under hela försäljningsprocessen vara påställt, i trafik, innebärande att Säljaren måste ha betalt tillämplig fordonsskatt för aktuellt Fordon. Vidare accepteras endast Fordon som är registrerat som (i) personbil eller (ii) lätt lastbil (upp till 3,5 ton). Fordon som (i) enligt Garantibils bedömning har en tvivelaktig historik, såsom men inte begränsat till inlösta försäkringsskadade Fordon (såsom Fordon med så kallad salvage title) och Fordon med manipulerad mätarställning, eller (ii) inte omfattas av AB Svensk Bilgarantis villkor för begagnadbil-garanti enligt punkten 7 nedan, kan ej säljas av Användare på Webbplatsen. Garantibil äger rätt att ensidigt besluta att neka försäljning av sådant Fordon via Webbplatsen.

4. TEST

4.1 Alla Fordon ska före försäljning genomgå ett test som utförs av Garantibils testpartners vid var tid angivna på Webbplatsen (”Testpartner”). Testet ska utföras vid någon av Testpartnernas bilprovningsstationer runt om i Sverige.

4.2 Säljaren bokar testet för det aktuella Fordonet genom att göra en elektronisk bokning via Webbplatsen. Finns inte möjlighet till onlinebokning kan Säljaren istället skicka en bokningsförfrågan via Webbplatsen varefter Testpartnern kontaktar Säljaren. Säljaren ska vid bokning av testet ange Fordonets registreringsnummer samt sådan annan information som vid var tid anges på Webbplatsen eller som efterfrågas direkt av Testpartnern. Säljaren ska även meddela vid vilken bilprovningsstation Fordonet ska genomgå testet. Eventuell extrautrustning till Fordonet som Säljaren önskar inkludera i försäljningen måste medtas till testet. Säljaren ska även tillse att Fordonet är utvändigt och invändigt rengjort vid testet.

Säljaren kan kostnadsfritt avboka sitt test senast kl. 14 vardagen innan testdatum. Om Säljaren inte infinner sig hos Testpartnern på bokad tid eller om Säljaren inte avbokar testet enligt ovan är Säljaren skyldig att betala en avgift om 1 500 kronor till Garantibil. Har Säljaren bokat upphämtning med Tidler måste testet avbokas senast kl. 10 vardagen innan testdatum.

4.4 För hämtning och transport av Fordonet till och från vald Testpartners bilprovningsstation finns möjlighet för Säljare att utnyttja Tidlers hämtservice i enlighet med vad som framgår av Tidlers allmänna villkor, se www.tidler.se.

4.5 Testet utförs enligt vid var tid gällande rutiner och riktlinjer som utarbetas av Garantibil i samarbete med sina Testpartners och omfattar även fotografering av Fordonet för publicering enligt förutbestämd fotomall, dokumentation av mjuka värden (spår av pälsdjur, lukt, klädsel, etc.). Fordonets utrustning dokumenteras inte vid testet, utan säljaren ansvarar för att så sker. I samband med testets utförande upprättar Testpartnern på plats ett protokoll avseende resultatet av testet (”Testprotokoll”).

4.6 Säljaren har rätt att åtgärda fel som har noterats i Testprotokollet. Om Säljaren vill åtgärda felen ska Säljaren, efter att felen har åtgärdats, återkomma till Testpartnern för omtestning av Fordonet. Bokning och avbokning av omtestning sker enligt rutiner som anges på Webbplatsen. Endast fel som har noterats i Testprotokollet och som Säljaren har begärt att få åtgärda kontrolleras. Testprotokollet uppdateras sedan avseende de fel som enligt Testpartnerns bedömning har åtgärdats.

4.7 Efter genomfört test, eventuell omtestning, samt värdering av Fordonet färdigställs och läggs beskrivning av Fordonet upp på Webbplatsen, inklusive foton och Testprotokoll (”Objektsbeskrivning”).

4.8 Testet har en giltighetstid om 45 dagar räknat från det att test avseende Fordonet utförts (datum för eventuell omtestning beaktas inte), (”Testperioden”). Fordon kan läggas upp till auktion eller omauktion på Webbsidan endast under Testperioden.

5. REKOMMENDERAT ACCEPTPRIS OCH ACCEPTPRIS

Garantibil värderar Fordonet utifrån marknadsdata och tillgängliggör för Säljaren via Webbplatsen uppgifter om (i) ett värde för motsvarande fordon i bilhall, samt (ii) ett rekommenderat acceptpris ("Rekommenderat Acceptpris"). Säljaren har sedan själv möjlighet att bestämma ett acceptpris (”Säljarens Acceptpris”). Säljarens Acceptpris får inte sättas högre än 30 % över Rekommenderat Acceptpris och inte lägre än Fordonets restskuld, för det fall sådan finns. Innan Fordonet görs publikt på Webbplatsen adderas till Rekommenderat Acceptpris, eller till Säljarens Acceptpris om sådant finns, avgift för begagnadbil-garanti och, i tillämpliga fall, försäkring enligt punkterna 7 och 8 nedan vilket blir acceptpris för Fordonet (”Acceptpriset”).

6. AUKTIONSFÖRFARANDE M.M.

6.1 När Objektbeskrivningen har färdigställts och Acceptpriset bestämts kan Fordonet läggas ut till auktion på Webbplatsen varvid Objektsbeskrivningen och ett utropspris för Fordonet görs synliga för alla Användare. Garantibil kan även komma att tillgängliggöra Acceptpriset. Säljaren godkänner att Garantibil publicerar och i övrigt tillgängliggör dessa uppgifter på Webbplatsen eller via Garantibils kundservice samt även publicerar annonser avseende Fordonet (inklusive Objektbeskrivning, Acceptpris, utropspris och aktuellt bud) via andra kanaler och webbplatser. Säljaren kan välja att manuellt lägga ut Fordonet till auktion i samband med att Säljarens Acceptpris bestäms. Fordonet läggs i annat fall per automatik ut till auktion 48 timmar efter det att Rekommenderat Acceptpris har tillgängliggjorts för Säljaren. Har Säljaren inte bestämt ett Säljarens Acceptpris, läggs Fordonet ut med ett Acceptpris satt utifrån Rekommenderat Acceptpris. Säljaren har rätt att justera Acceptpriset genom att kontakta Garantibils kundservice, dock inte under pågående auktion om högre än Acceptpriset har lagts på Fordonet.

6.2 Under pågående auktion har Köpare rätt att lägga bud som motsvarar Acceptpriset eller högre. Köpare har även rätt att lägga bud som understiger Acceptpriset, dock inte lägre än av Garantibil vid var tid angivet minimibelopp och inte lägre än Fordonets restskuld, för det fall sådan finns.

6.3 Påbörjad budgivning fortsätter efter varje avlagt bud under den tidsperiod som anges på Webbplatsen. Budgivningen avslutas vid utgången av den på Webbplatsen angivna budgivningsperioden (”Budtiden”), vilken normalt är 7 dagar. Inkommer det ett nytt bud inom 60 sekunder före Budtidens utgång förlängs Budtiden med 180 sekunder. När budgivningen sedan har varit avstannad under 60 sekunder är auktionen avslutad. Uppdatering sker automatiskt och framgår av Webbplatsen. Bud som läggs av Användare före Budtidens utgång men inkommer efter Budtidens utgång, t.ex. på grund av fördröjning i Användarens uppkoppling, beaktas ej.

6.4 Säljaren förbinder sig att under Testperioden inte sälja Fordonet på annat sätt än via Webbplatsen. När Fordonet lagts ut till auktion på Webbplatsen förbinder sig Säljaren vidare att sälja Fordonet till Användare som (i) lämnar ett bud som motsvarar eller överstiger Acceptpriset, eller (ii) lämnar ett bud som understiger Acceptpriset och som accepteras av Säljaren enligt punkten 6.5 nedan.

6.5 Den Användare som vid Budtidens utgång lagt det högsta budet, och detta bud motsvarar eller överstiger Acceptpriset, vinner budgivningen. Om det högsta budet är lägre än Acceptpriset i enlighet med punkten 6.2, vinner Användaren som lagt det budet budgivningen om Säljaren accepterar budet inom en tidsperiod om 24 timmar efter Budtidens utgång. Om Säljaren avslår budet och inte lägger ett motbud enligt nedan inom sagda 24-timmarsperiod vinner ingen Användare budgivningen och Fordonet blir inte sålt. Användaren är bunden av de bud som Användaren lagt. Om det högsta budet är lägre än Acceptpriset i enlighet med punkten 6.2 har Säljaren rätt att inom sagda 24-timmarsperiod lägga ett, men inte fler än ett, motbud, vilket är bindande för Säljaren. Om Användaren accepterar motbudet inom 24-timmarsperioden vinner Användaren budgivningen, annars blir Fordonet inte sålt.

6.6 Användare är anonyma under budgivningen, dock är antalet budgivare och antalet lagda bud synliga för alla Användare som deltar i budgivningen. 6.7 Användare kan använda sig av en budagent som tillhandahålls via Webbplatsen. Under budgivningen lägger då budagenten bud för Användarens räkning enligt vad som närmare anges på Webbplatsen, dock ej överstigande av Användaren angivet maxbud.

6.8 Om ett Fordon inte blir sålt under Budtiden ompubliceras och läggs Fordonet under Testperioden automatiskt upp till omauktion. I fall av att den kvarvarande Testperioden inte rymmer den ordinarie Budtiden förlängs Testperioden så att en kortare auktion med en Budtid om minst 24 timmar kan hållas. Testperioden förlängs med maximalt 24 timmar, som då inräknas i Testperioden.

7. BEGAGNADBIL-GARANTI

7.1 Fordon som säljs via Webbplatsen omfattas av en 24 månaders begagnadbil-garanti som tillhandahålls av AB Svensk Bilgaranti. På www.svenskbilgaranti.se kan du läsa mer om villkor m.m. gällande begagnadbil-garantin.

7.2 Fordon som säljs genom konkursauktion omfattas ej av Begagnadbil-garantin

8. FÖRSÄKRING

8.1 Fordon som säljs via Webbplatsen omfattas av helförsäkring på de villkor och med de begränsningar som anges nedan under denna punkt

8.2 Försäkringsgivare

Försäkringen tillhandhålls av Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, (”Moderna Försäkringar”).

Kundservice 0200-259 259, kundservice@modernaforsakringar.se

8.3 Begränsningar

8.3.1 Försäkringen omfattar endast Fordon som är registrerade som (i) personbilar eller (ii) lätta lastbilar.

Försäkringen omfattar inte Fordon som används i yrkesmässig trafik.

8.3.2 Privatperson ska för att få helförsäkring inneha ett körkort som är utfärdat i Sverige, EES*, Schweiz eller Japan. Om körkortet inte är utfärdat i Sverige ska en kopia på körkortet sändas in till Moderna Försäkringar när Moderna Försäkringar begär det. Om du inte har ett körkort utfärdat i något av dessa länder så kommer du istället för helförsäkring att få trafikförsäkring på Fordonet.

*EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

8.3.3 Fordon som säljs genom konkursauktion omfattas ej av försäkring

8.4 Privatägda Fordon med maximalt 300 hk

För av försäkringen omfattade privatägda Fordon med motoreffekt på maximalt 300 hk ingår helförsäkring samt hyrbilstillägg och allriskförsäkring (drulle) som gäller under de första två veckorna från det att köpet genomfördes. Försäkringsbrev och mer information kommer att sändas till dig. Försäkringen upphör utan föregående uppsägning att gälla två veckor efter det att försäkringen trätt i kraft.

8.5 Privatägda Fordon med över 300 hk

För av försäkringen omfattade privatägda Fordon med motoreffekt på över 300 hk ingår helförsäkring samt hyrbilstillägg och allriskförsäkring (drulle) som gäller under de första två veckorna från det att köpet genomfördes. Försäkringsbrev och mer information kommer att sändas till dig. Försäkringen upphör utan föregående uppsägning att gälla 14 dagar efter det att försäkringen trätt i kraft.

8.6 Företagsägda Fordon med maximalt 300 hk

För av försäkringen omfattade företagsägda Fordon med motoreffekt på maximalt 300 hk ingår helförsäkring som gäller under de första två veckorna från det att köpet genomfördes. Försäkringsbrev och mer information kommer att sändas till dig. Försäkringen upphör utan föregående uppsägning att gälla två veckor efter det att försäkringen trätt i kraft.

8.7 Företagsägda Fordon med över 300 hk

För av försäkringen omfattade företagsägda Fordon med motoreffekt på över 300 hk ingår helförsäkring som gäller under de första två veckorna från det att köpet genomfördes. Försäkringsbrev och mer information kommer att sändas till dig. Försäkringen upphör utan föregående uppsägning att gälla 14 dagar efter det att försäkringen trätt i kraft.

8.8 Mer information

www.modernaforsakringar.se/garantibil kan du läsa mer om försäkringen och fullständiga villkor. Du kan även läsa mer om Garantibils försäkringsförmedling och om Moderna Försäkringar samt Tryg Forsikring A/S Danmark i punkt 22 nedan.

9. AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH BETALNINGSVILLKOR

9.1 Genom att godkänna Villkoren godkänner Användare avgifter, ersättningar och betalningsvillkor i enlighet med vad som anges dels nedan i denna punkt 9 och dels i övrigt på Webbplatsen. Avgifter och ersättningar utgår med belopp som vid var tid anges på Webbplatsen. Samtliga belopp anges inklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

9.2 För de fall där omtest av Fordonet blir aktuellt enligt punkt 4.6 står alltid Säljaren för kostnaden. Kostnaden för omtest dras av köpeskillingen för Fordonet. Om Fordonet inte blir sålt faktureras Säljarens för kostnaden av omtest.

9.3 Tillämpliga avgifter för begagnadbil-garanti och försäkring enligt punkterna 7 och 8 ovan läggs på Säljarens Acceptpris i enlighet med punkten 5 ovan och ingår i Acceptpriset. Avgifterna dras sedan av från köpeskillingen för Fordonet enligt punkt 9.6 nedan. Om Fordonet inte blir sålt utgår ingen avgift för begagnadbil-garanti och försäkring.

9.4 Säljaren har förbundit sig att sälja Fordonet i enlighet med vad som anges i punkten 6.4 ovan. Säljaren ska, om Säljaren trots det avbryter auktionsförfarandet i förväg, dvs. innan Testperiodens utgång och ingen har vunnit budgivningen, betala en avhoppsavgift om 1 500 kronor för det avbrutna förfarandet.

9.5 När en Köpare vunnit en budgivning skapas en faktura innehållande uppgift om köpeskillingen för Fordonet (inklusive begagnadbil-garanti och, i tillämpliga fall, försäkring) samt den vid var tid gällande klubbavgiften som anges på Webbplatsen (”Klubbavgiften”). Klubbavgiften är den avgift som den Köpare som vunnit budgivningen betalar för nyttjandet av Webbplatsen till köpet av Fordonet. Fakturan skickas till Köparens registrerade e-postadress och görs även tillgänglig för Köparen via Webbplatsen. Fakturan ska betalas av Köparen inom 1 bankdag från fakturadatum till Garantibils klientmedelskonto. Kontonumret framgår av fakturan. Användare har inte rätt till ränta på de medel som är innestående på Garantibils klientmedelskonto och ev. ränta tillfaller Garantibil.

9.6 Köpeskillingen för Fordonet utbetalas till Säljaren efter att Garantibil har erhållit betalning från Köparen enligt punkt 9.5 ovan samt verifierat att köpekontraktet är signerat av både Säljaren och Köparen. Före utbetalning till Säljaren gör Garantibil avdrag för tillämpliga avgifter samt avgifter för begagnadbil-garanti och försäkring (på Webbplatsen angivet som ”Trygghetspaket) och eventuell omtestning av Fordonet. Vidare görs avdrag för Fordonets ev. restskuld som istället betalas direkt till kreditgivaren. Ytterligare villkor och information avseende eventuell restskuld m.m. framgår av punkt 10 nedan.

9.7 Garantibil har rätt att när som helst ändra Klubbavgiften, dock inte i förhållande till en auktion som pågår eller har avslutats vid tidpunkten för ändringen. Köpare har inte i något fall rätt att få tillbaka Klubbavgiften.

9.8 För det fall Köparen som lagt det vinnande budet drar tillbaka sitt bud och inte betalar köpeskillingen för Fordonet och Klubbavgiften i enlighet vad som anges ovan har Garantibil rätt att säga upp Köparens konto på Webbplatsen med omedelbar verkan. Köparen är trots det skyldig att betala en avgift om 4 000 kronor.

9.9 För det fall Säljaren avbryter auktionsförfarandet när en Köpare har vunnit auktionen har Garantibil rätt att säga upp Säljarens konto på Webbplatsen med omedelbar verkan. Säljaren är trots det skyldig att betala en avgift om 4 000 kronor.

9.10 Om Användare inte erlägger full betalning i föreskriven ordning för avgifter som ska erläggas till Garantibil i enlighet med dessa Villkor har Garantibil rätt att ta ut dröjsmålsränta samt påminnelse- och inkassobrevsavgift för varje utsänd påminnelse respektive inkassobrev enligt lag.

10. KREDITSPÄRR

Garantibil kommer att kontrollera om Fordonet omfattas av en s.k. kreditspärr i vägtrafikregistret. Om Fordonet omfattas av en kreditspärr kommer detta att framgå av Objektbeskrivningen på Webbplatsen. Säljaren lämnar härmed fullmakt till Garantibil att begära ut information om ev. restskuld för Fordonet hos relevant kreditgivare och att lösa restskulden hos kreditgivaren för Säljarens räkning i samband med utbetalning av köpeskillingen enligt punkt 9.6 ovan. Om Fordonet har en restskuld utan att detta framgår av vägtrafikregistret är Säljaren skyldig att informera Garantibils kundservice om relevant kreditgivare i samband med registrering på Webbplatsen. Som framgår av punkt 12 nedan ansvarar Säljaren gentemot Köparen för att Fordonet är Säljarens egendom, fritt från belastningar, samt att det är till fullo betalt och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd.

11. KÖPEKONTRAKT, AVLÄMNANDE AV FORDONET OCH KÖPARENS ANSVAR FÖR AVSYNING

11.1 Efter Köparens betalning av köpeskillingen för Fordonet och Klubbavgiften enligt vad som anges i punkt 9 ovan skickar Garantibil e-post till Köparen och Säljaren med respektive parts kontaktuppgifter. Köparen och Säljaren ska därefter själva ta kontakt med varandra för att bestämma tid och plats för att avlämna Fordonet och fullborda köpet. Garantibil kan även komma att föreslå tid och plats för avlämnandet hos någon av sina samarbetspartners.

11.2 Köparen ska och ansvarar vid avlämnandet av Fordonet för att avsyna Fordonet. Om Fordonet inte överensstämmer med Objektsbeskrivningen har Köparen rätt att avbryta köpet och någon köpeskilling ska då inte betalas.

11.3 Om Köparen inte väljer att avbryta köpet enligt punkt 11.2 ovan ska Köparen och Säljaren vid avlämnandet av Fordonet ingå ett köpekontrakt som skapas via Webbplatsen. Köpekontraktet ska i första hand undertecknas elektroniskt via Webbplatsen eller genom SMS-signering. Har Köpare eller Säljare inte tillgång till utrustning för att underteckna köpekontraktet elektroniskt eller via SMS ska parterna istället underteckna en utskrift av köpekontraktet. En utskrift av köpekontraktet bör alltid tas med till platsen för avlämnandet av Fordonet. Om köpekontraktet inte har undertecknats elektroniskt eller via SMS ska en undertecknad utskrift av köpekontraktet skickas till Garantibil Sverige AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.

11.4 Efter att Garantibil har kunnat verifiera att köpekontraktet är undertecknat av både Säljaren och Köparen utbetalas köpeskillingen för Fordonet till Säljaren i enlighet med vad som framgår av punkt 9 ovan.

11.5 Köparen och Säljaren är skyldiga att samarbeta för att skyndsamt slutföra köpet av Fordonet så snart auktionen har avslutats. Kan parterna inte komma överens om plats för avlämnandet är Köparen skyldig att på egen bekostnad avhämta Fordonet där Säljaren är bosatt eller, för det fall Säljaren är en juridisk person, där Säljaren har sitt säte. Säljaren är skyldig att hålla Fordonet tillgängligt för avhämtning på sådan plats.

11.6 Säljaren ska tillse att Fordonet är utvändigt och invändigt rengjort vid avlämnandet.

11.7 I samband med avlämnandet av Fordonet ska Säljaren och Köparen tillse att anmälan om ägarbyte avseende Fordonet undertecknas. Säljaren ansvarar för att anmälan skickas till Transportstyrelsen.

11.8 Risken för Fordonet övergår till Köparen när Fordonet har avlämnats till Köparen. Köparen ansvarar följaktligen efter denna tidpunkt bland annat för att erforderliga betalningar för vägtrafikskatt, trängselskatt och dylikt avseende det köpta Fordonet erläggs i behörig ordning. Fordonet ska överlämnas påställt, i trafik, innebärande att Säljaren måste ha betalt tillämplig fordonsskatt. Säljaren äger inte rätt till ersättning eller återbetalning avseende innestående fordonsskatt. För villkor gällande betalningsskyldighet av fordonsskatt hänvisas till Transportstyrelsen.

12. SÄLJARENS ANSVAR M.M.

Samtliga Fordon som saluförs på Webbplatsen saluförs av Säljaren i befintligt skick. Om inte annat framgår av köpekontraktet ansvarar dock Säljaren för att Fordonet och ev. tillhörande utrustning är Säljarens egendom, fria från belastningar, att fordonsskatt är betald samt att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd. Vad gäller ansvar för Fordonets skick, egenskaper och användning ansvarar Säljaren endast för vad som uttryckligen framgår av köpekontraktet och därtill fogade handlingar eller som följer av tvingande lagstiftning. Om Köparen är konsument och Säljaren näringsidkare ansvarar Säljaren gentemot Köparen i enlighet med konsumentköplagen (1990:932) och i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För ytterligare information om konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen, se konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

13. ÅNGERRÄTT

13.1 Konsumenter som ingår avtal med näringsidkare över Internet har på de förutsättningar som anges i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet under en ångerfrist om 14 dagar, s.k. ångerrätt.

13.2 Garantibil tillhandahåller Användare en tjänst i form av Webbplatsen. Ångerfristen för tjänster räknas från den dag konsumenten ingick avtalet avseende tjänsten. Genom att påbörja användningen av Webbplatsen accepterar Användaren att tjänsterna börjar utföras under ångerfristen. Användaren samtycker därigenom till att Användaren inte har någon ångerrätt avseende de tjänster som Garantibil tillhandahåller via Webbplatsen.

13.3 Vid köp av Fordon har Köparen gentemot Säljaren 14 dagars ångerrätt, förutsatt att Köparen är konsument och Säljaren är näringsidkare. Ångerrätten gäller mot Säljaren och Ångerfristen börjar när Köparen har tagit emot Fordonet från Säljaren. Ångerrätten utövas genom att Köparen sänder eller lämnar Säljaren ett meddelande om det. På Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se finns standardformulär för utövande av ångerrätt. Om Köparen utövar sin ångerrätt ska Köparen på egen bekostnad återlämna Fordonet till Säljaren.

14. ANVÄNDARES ANSVAR M.M.

14.1 Användare förbinder sig att endast använda Webbplatsen på sätt som uttryckligen anges i dessa Villkor och i enlighet med de övriga villkor som anges på Webbplatsen eller annars skickas till Användare.

14.2 Användare ansvarar för att dennes användning av Webbplatsen inte strider mot tillämplig lagstiftning eller god sed.

14.3 Användare åtar sig att vid behov uppdatera personuppgifter och övriga uppgifter som Användare registrerat på Webbplatsen. Detta kan ske direkt på Webbplatsen eller genom att ett skriftligt meddelande skickas till Garantibils kundservice med uppgift om de uppgifter som ska ändras.

15. WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

15.1 Garantibil ansvarar inte för att Webbplatsen alltid fungerar. Funktioner och tjänster kan till exempel vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll, service och/eller av annan anledning vara ur funktion. Användningen av Webbplatsen sker på eget ansvar och på egen risk. Garantibil ansvarar således inte för avbrott, försening i överföring, fel på Internet- eller telekommunikationer eller stöld eller förstöring av eller obehörig anslutning till, eller ändring av, Användares kommunikation. Garantibil ansvarar inte heller för andra tekniska fel eller andra problem som kan uppstå, till exempel i något telekommunikationsnät, datasystem, server eller hos Användare. Vidare ansvarar inte Garantibil för tryckfel på Webbplatsen, eller för förvanskning eller förlust av Användares information på Webbplatsen.

15.2 Vid planerade driftstopp under kontorstid kommer Användare informeras om detta minst 2 dagar i förväg genom avisering på Webbplatsen.

16. MER OM GARANTIBILS ANSVAR M.M.

16.1 Garantibil kan i enstaka fall, där så uttryckligen anges, vara säljare av Fordon på Webbplatsen (på Webbplatsen angivna som ”momsbilar”). Garantbil träder då in i det ansvar som Säljare har enligt Villkoren. Garantibil har annars inget ansvar för de Fordon som saluförs på Webbplatsen, innefattande men inte begränsat till (i) fel eller brister avseende Fordonet, (ii) att Objektsbeskrivningen är korrekt och följer tillämplig lagstiftning, och (iii) att Säljaren innehar erforderlig äganderätt till Fordonet. Garantibil ansvarar inte heller för produkter och tjänster som levereras av Testpartners, AB Svensk Bilgaranti, Moderna Försäkringar (se dock punkt 22 nedan angående Garantibils försäkringsförmedling) och ev. andra externa samarbetspartners. Användares eventuella reklamationer och andra krav ska alltid riktas direkt mot den ifrågavarande Användaren/Säljaren eller externa samarbetspartnern.

16.2 Garantibil åtar sig inte att granska den information som Användare publicerar på Webbplatsen eller de transaktioner som sker på Webbplatsen och ansvarar inte i något fall för att av Användare publicerad information på Webbplatsen är korrekt eller fullständig eller för eventuella utfästelser eller garantier som Användare ger på Webbplatsen. Garantibil förbehåller sig dock rätten att granska införd information och att härvid fritt när som helst avlägsna information på Webbplatsen, samt att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra vidare spridning av information, som enligt Garantibils åsikt är olämplig eller kan anses stå i strid mot dessa Villkor, tillämplig lagstiftning eller god sed. Garantibil förbehåller sig även rätten att röja information på Webbplatsen för att följa tillämplig lagstiftning eller beslut från myndighet.

16.3 Garantibils ansvar gentemot Användare är under alla omständigheter begränsat till ansvar för direkt skada uppkommen med anledning av Garantibils försummelse. Ansvaret för skada är även begränsat till ett belopp maximalt uppgående till 1 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vid tiden för skadan, dock högst till ett belopp motsvarande av Användare visad faktisk direkt skada. Användares reklamation eller klagomål avseende Webbplatsen ska skickas till den adress som anges i punkt 1.

16.4 Garantibil är alltid befriat från ansvar gentemot Användare om Garantibil förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Garantibils kontroll eller förmåga som Garantibil inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder Garantibil inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Garantibil förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

17. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

17.1 Personuppgifter är bl.a. kontaktuppgifter och information som innehåller uppgifter om Användares identitet. För att kunna registrera sig på Webbplatsen krävs att Användares personuppgifter lämnas ut till Garantibil som kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla dessa personuppgifter, inkluderande men inte begränsat till personnummer, enligt vad som beskrivs i dessa Villkor och på Webbplatsen i övrigt. Uppgifterna är nödvändiga och behandlas för att Garantibil och dess samarbetspartners ska kunna tillhandahålla tjänster via Webbplatsen och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare och utöva sina rättigheter. Garantibil kommer även automatiskt att inhämta vissa andra uppgifter om Användare som uppgifter om användning av och inloggning på Webbplatsen, konsumtionsmönster och IP-adresser. Vidare kan information inhämtas genom användandet av s.k. cookies, i enlighet med nedan. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär, i syfte att analysera och utveckla Webbplatsen och de produkter och tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen, av Garantibil eller av Garantibils samarbetspartners samt för statistiska ändamål. Personuppgifterna kan även i samband med behandling och lagring komma att överföras till tredje land, dvs. land utanför EU/EES.

17.2 Användare lämnar sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna behandlas av Garantibil enligt ovan och att Garantibil kan överföra personuppgifterna till annan Användare som är part i Användares transaktion, till Carspect AB, Opus Bilprovning AB, Besikta Bilprovning i Sverige AB, Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, AB Svensk Bilgaranti, MyMoney Europe AB, Fleetcenter Motortown AB, OK-Q8 AB samt eventuell annan extern samarbetspartner för dess utförande av tjänster hänförliga till Webbplatsen och för dessa samarbetspartners personuppgiftsbehandling för egen del inom det ändamål som angetts ovan för Garantibil.

17.3 Användare ansvarar för att av Användare på Webbplatsen uppgivna personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, att kräva rättelse av felaktiga uppgifter samt att återkalla samtycke till behandling för direkt marknadsföring, inbegripet att ta del av erbjudanden, genom att kontakta Garantibils kundservice. Vad som nu sagts gäller även sådan personuppgiftsbehandling som utförs av Garantibils samarbetspartners.

17.4 Garantibil använder cookies på vissa sidor av Webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras temporärt i datorns minne eller lagras på hårddisken när Webbplatsen används. Cookies används bl.a. för att göra Webbplatsen lättare att använda för Användare. Cookies hjälper till att minska bearbetningstiden för vissa applikationer eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. En Användare kan själv välja att tillåta eller stoppa cookies. Normalt accepterar webbläsare cookies automatiskt, men de kan stoppas genom att man förändrar inställningarna. Om en Användare väljer att inte acceptera cookies, kan Webbplatsen eventuellt inte fungera på avsett sätt.

17.5 Ytterligare information om Garantibils användning av cookies och hantering av personuppgifter finns i Garantibils integritetspolicy publicerad på Webbplatsen.

18. AVTALSTID

18.1 Dessa Villkor träder i kraft när Användare registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. Användare eller Garantibil kan säga upp Användares konto på Webbplatsen med tillämpning av 1 månads uppsägningstid.

18.2 Garantibil äger rätt att stänga av eller säga upp en Användares konto på Webbplatsen till omedelbart upphörande om Användare begår ett väsentligt brott mot bestämmelse i dessa Villkor eller övriga villkor som publicerats på Webbplatsen eller skickats till Användare separat. Underlåtenhet att betala avgifter, ersättningar eller köpeskilling för Fordon i enlighet med dessa Villkor ska alltid anses som ett väsentligt brott mot dessa Villkor.

18.3 Har Garantibil sagt upp Användares konto på Webbplatsen har Garantibil rätt att med omedelbar verkan avsluta Användares tillgång till Webbplatsen samt avlägsna Användares information på Webbplatsen. Användare förbinder sig att inte rikta anspråk gentemot Garantibil i anledning av sådan avstängning, avlägsning eller hävning.

19. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Användares konto på Webbplatsen är personligt. Användare har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor till annan. Garantibil har dock rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annat bolag.

20. ÄNDRINGAR

20.1 Dessa Villkor gäller tills vidare men Villkoren kan ändras av Garantibil. Villkorsändring börjar gälla 1 månad efter att förestående ändring har aviserats på Webbplatsen. Om Användare inte godtar aviserad ändring har Användare rätt att, fram till dess att ändringen börjar gälla, skriftligen säga upp sitt konto på Webbplatsen till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Användare inte nyttjat sin rätt att säga upp kontot är ändringen bindande för Användare.

20.2 Oaktat vad som anges ovan äger Garantibil alltid rätt att utan föregående avisering ändra bestämmelse i dessa Villkor om detta föranleds av ändringar i svensk eller i förekommande fall utländsk rätt.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

21.1 Svensk rätt ska äga tillämpning på dessa Villkor. Tvister med anledning av Villkoren ska avgöras i och av svensk allmän domstol.

21.2 Konsumenter kan även få tvister med anledning av Villkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

22. INFORMATION OM GARANTIBILS FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

22.1 Garantibil har genom avtal med Moderna Försäkringar åtagit sig att förmedla Moderna Försäkringars motorfordonsförsäkringar.

22.2 Försäkringsgivaren

Moderna Försäkringar, org. nr 516404-8552, Box 7830, 103 98 Stockholm, hemsida:www.modernaforsakringar.se, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, DK-2750 Ballerup, Danmark, CVR nr 24260666, hemsida: www.tryg.dk. Moderna Försäkringar står under danska Finanstilsynets tillsyn. Tryg Forsikring A/S är registrerat hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmark.

22.3 Anknuten försäkringsförmedlare

Garantibil är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till det danska försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S Danmark. Garantibils rätt att utöva förmedling kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel: 060-184000, e-post:bolagsverket@bolagsverket.se. Finansinspektionen utövar tillsyn över Garantibils försäkringsförmedling.

22.4 Ersättning till försäkringsförmedlaren

Garantibil erhåller från Moderna Försäkringar ersättning för försäkringsförmedlingen med en procentuellt beräknad provision om 8 % av erlagda premier avseende försäkringarnas första förnyelse. Utöver förmedlingen ska provisionen även täcka kostnaden för administration och drift. Ersättningen till Garantibil innebär ingen ytterligare kostnad för kunden som endast betalar försäkringspremien vid förnyelse.

22.5 Förmedlingen

Försäkringsförmedlingen har utförts genom rådgivning på internet. Garantibil uppfyller de i lagen om försäkringsförmedling uppställda kvalifikationerna. Detta kan kontrolleras såvitt avser Moderna Försäkringar på telefon 077-575 01 00.

22.6 Innehav

Garantibil har inget kvalificerat innehav i Tryg Forsikring A/S Danmark och Tryg Forsikring A/S Danmark har inget kvalificerat innehav i Garantibil.

22.7 Klagomål

Klagomål hanteras av Moderna Försäkringar och Garantibil. Gäller klagomålet själva förmedlingen av försäkring är det klagomålsansvarig hos Garantibil som hanterar ärendet. Klagomål riktade till Garantibil skickas till: Garantibil Sverige AB, Kundservice, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm. Övriga klagomål gällande försäkringarna hanteras av Moderna Försäkringar. Om du till exempel inte är nöjd med Moderna Försäkringars beslut i ett skadeärende, kan du alltid begära att ditt ärende omprövas. Om oenighet fortfarande råder efter att du har fått besked från ansvarig chef på berörd avdelning kan du vända dig till Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig. Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

  • Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor; och
  • Konsumentvägledningen i din kommun.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se. Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Detta gäller även vid tvist med Garantibil såsom försäkringsförmedlare.

22.8 Skadestånd

Försäkringsgivaren är ansvarig för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i 5 kap 4 § i lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405).